Tags:
create new tag
view all tags

Ana08S11RecurrentAllocationsSchemes

Story summary Resource allocations schemes
Iteration AnA07PlanningWindow
FEA Ana08S11RecurrentAllocationsSchemes
Story Lead  
Next Story  
Passed acceptance test No

Tasks

Nesta sección incorporaráse a documentación relativa ó desenvolvemento nos cambios que se desenvolven en LibrePlan relativos a permitiir asignacións de tipo recurrente.

Cambios no modelo

O modelo de datos de LibrePlan, permite diferentes tipos de asignación, baseadas en asociacións con conxuntos de recursos individuais ou critérios xenéricos, e as cales se estructuran segundo o seguinte diagrama de clases, no que se pode observar a modularización das estructuras que se empregan internamente.

A idea para implementar asignacións recurrentes en LibrePlan, consiste en facer modificacións no modelo, para que, xa que se posibilita manter coleccións de ResourceAllocations viculadas ás tarefas, éstas inclúan tamén unha ṕosibilidade de numeración para que deste modo, se almacenen tantas asignacións coma repeticións determine o patrón de recurrencia.

Polo tanto, tras analizar as implicacións dos diferentes tipos de cambios a realizar no modelo para extendelo e que permitise este tipo de novas funcións, identifícase como a máis adecuada, a de inicialmente incorporar na clase ResourceAllocation.java tanto unha propiedade para almacenar o índice da recurrencia, os métodos para acceder e manipular dita propiedade, e os cambios na estructura de datos e nos arquivos de liquibase para que se integren as sentencias xenéricas de modificación da base de datos.

 • Diagrama de clases de asignación de recursos:
  resouce-allocation.png

Interface

Ademáis dos cambios no modelo, é necesario incorporar unha vista que permita manipular os parámetros de configuración da recurrencia. A maioría das ferramentas existentes no mercado, empregan interfaces semellantes á seguinte http://www.project-blog.com/?p=65:

 • Exemplo de interface de configuración de recurrencia:
  recurring-task.jpg

Na mesma proporcionanse compoñentes para configurar dita recurrencia, cun grado alto de parametrización. Levarase a cabo unha versión incremental de aproximación á cobertura dunha parte representativa do nivel de configuración proporcionado por esta vista.

No caso concreto de LibrePlan, incorpórase unha pestana adicional na ventana emerxente de asignación, que permitirá configurar o número de repeticións da asignación configurada na pestana principal. Isto significa que os parámetros de horas, duración, recursos por día, etc, que se configuran no popup de asignación, fan referencia á primeira repetición. Isto é, por exemplo, que se configuramos que queremos unha tarefa de 4 horas que se repita diariamente 5 veces. Indicaremos na ventana de asignación as características relativas a unha das aplicacións (non ó total) e os algoritmos calcularán como estaban realizando, o resto dos parámetros relativos á primeira das ocurrencias; e todas as características da repetición (incluíndo as datas de inicio ou finais completas da tarefa) serán determinadas na nova pestana.

Modificacións nos algoritmos de creación das asignacións

O fluxo que debemos modificar, é o asociado a operación de aceptación das asignacións realizadas polo planificador. Éstas desencadénanse en:

org.libreplan.web.planner.taskedition.EditTaskController.accept()

Determínase se se produciron asingacións

org.libreplan.web.planner.taskedition.TaskPropertiesController.stateHasChanged()
this.originalState / org.libreplan.web.planner.taskedition.TaskPropertiesController.getSelectedResourceAllocationType()

----
( org.libreplan.web.planner.allocation.FormBinder.doApply().new IResourceAllocationContext() {...}.doInsideTransaction() Éste so cando se da a Apply) 

Ó premer en aceptar, compróbase o seguinte:

ensureResourcesAreReadyForDoingAllocation(); /* Fai simplemente reattach dos recursos */

removeDeletedAllocations(); /* Colle as que hai que eliminar de allocationRowsHandler.getAllocationsRequestedToRemove(); */

#2# org.libreplan.web.planner.allocation.AllocationRowsHandler.doAllocation()
Flagged<AllocationResult, Warnings> allocationResult = allocationRowsHandler.doAllocation();

checkInvalidValues();

if !currentRows.isEmpty() --> List<? extends AllocationModification> modificationsDone = doSuitableAllocation();

Neste punto, temos en modificationsDone unha colección de: [ResourcesPerDayModification$OnSpecificAllocation]
--
[0]
beingModified : SpecificResourceAllocation (id=248)
 * assignmentfunction: null
 * assignmentstate : ResourceAllocation$TransientState
  * intraDayEnd
  * intraDayStart
 * derivedAllocations: []
 * intendednonconsolidatedeffort 4:00
 * intendedresourcesperday: 1.0
 * intendedtotalassignment: 4:00
 * intendedtotalhours: null
 * newObject: true
 * recurrenceAppliance : null
 * resource: ltilve
 * resourcesperday: 1.0
 * specificDayAssignmentsContainers []
 * task
goal : resourcesPerDay (id=251) 1.0
resourceAllocation : SpecificResourceAllocation (id=248)
resourcesOnWhichApplyAllocation : [ltilve]
-- h
[1]
beingModified : SpecificResourceAllocation (id=2xxx)
 * assignmentstate : ResourceAllocation$TransientState
  * intraDayEnd
  * intraDayStart
goal : resourcesPerDay (id=2yy) 1.0
resourceAllocation : SpecificResourceAllocation (id=2xx)
resourcesOnWhichApplyAllocation : [jmoran]
---
etc

O método que constrúe a colección de ResourcesPerDayModifications (unha vez seleccionado o tipo de asignación, 
por defecto END_DATE) é:

org.libreplan.web.planner.allocation.AllocationRowsHandler.calculateEndDateOrStartDateAllocation()

Posteriormente, será necesario modificar o comportamento da función:

public IntraDayDate untilAllocating(Direction direction, EffortDuration toAllocate, final INotFulfilledReceiver receiver) {
      UntilFillingHoursAllocator allocator = new UntilFillingHoursAllocator(direction, task, allocations) {

AllocationRow.loadDataFromLast(currentRows, modificationsDone);
org.libreplan.web.planner.allocation.AllocationRowsHandler.createResult()
org.libreplan.web.planner.allocation.AllocationResult.create(Task, CalculatedValue, List<AllocationRow>, Integer)
org.libreplan.web.planner.allocation.AllocationRow.getNewFrom(List<AllocationRow>)

-- LorenzoTilve - 20 Jun 2013

After some changes, the recurring-task branch is creating N resource allocations when doing the specific assignment.

mysql> select * from specific_day_assignments_container; select * from day_assignment; select * from resource_allocation; select * from specific_resource_allocation;
+------+---------+------------------------+----------+------------+-----------------------------+------------+----------------------+
| id  | version | resource_allocation_id | scenario | start_date | duration_start_in_first_day | end_date  | duration_in_last_day |
+------+---------+------------------------+----------+------------+-----------------------------+------------+----------------------+
| 3661 |    3 |          3560 |   909 | 2013-06-20 |              0 | 2013-06-20 |         7200 |
| 3662 |    3 |          3561 |   909 | 2013-06-20 |              0 | 2013-06-20 |         7200 |
| 3663 |    3 |          3562 |   909 | 2013-06-20 |              0 | 2013-06-20 |         7200 |
+------+---------+------------------------+----------+------------+-----------------------------+------------+----------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

+------+---------------------+---------+----------+--------------+------------+-------------+-----------------------+----------------------+----------------------+
| id  | day_assignment_type | version | duration | consolidated | day    | resource_id | specific_container_id | generic_container_id | derived_container_id |
+------+---------------------+---------+----------+--------------+------------+-------------+-----------------------+----------------------+----------------------+
| 3791 | specific_day    |    3 |   7200 |      0 | 2013-06-20 |    1920 |         3661 |         NULL |         NULL |
| 3792 | specific_day    |    3 |   7200 |      0 | 2013-06-20 |    1920 |         3662 |         NULL |         NULL |
| 3793 | specific_day    |    3 |   7200 |      0 | 2013-06-20 |    1920 |         3663 |         NULL |         NULL |
+------+---------------------+---------+----------+--------------+------------+-------------+-----------------------+----------------------+----------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

+------+---------+-------------------+----------------------+------+---------------------+----------------------------+---------------------------+----------------------------------+----------------------+
| id  | version | resources_per_day | intended_total_hours | task | assignment_function | intended_resources_per_day | intended_total_assignment | intended_non_consolidated_effort | recurrence_appliance |
+------+---------+-------------------+----------------------+------+---------------------+----------------------------+---------------------------+----------------------------------+----------------------+
| 3560 |    3 |       1.00 |         NULL | 4244 |        NULL |            1.00 |           7200 |               7200 |          2 |
| 3561 |    3 |       1.00 |         NULL | 4244 |        NULL |            1.00 |           7200 |               7200 |          1 |
| 3562 |    3 |       1.00 |         NULL | 4244 |        NULL |            1.00 |           7200 |               7200 |         NULL |
+------+---------+-------------------+----------------------+------+---------------------+----------------------------+---------------------------+----------------------------------+----------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

+------------------------+----------+
| resource_allocation_id | resource |
+------------------------+----------+
|          3560 |   1920 |
|          3561 |   1920 |
|          3562 |   1920 |
+------------------------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

However, they are not yet shifted, and they are being shown repeated on the list of allocations. It's necessary to 'hide' the allocations with a occurrence value.

Tasks in this story

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg recurring-task.jpg r1 manage 140.6 K 14 May 2013 - 08:08 UnknownUser Exemplo de interface de configuración de recurrencia
PNGpng resouce-allocation.png r1 manage 76.0 K 14 May 2013 - 08:10 UnknownUser Diagrama de clases de asignación de recursos
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 20 Jun 2013 - ltilve
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback